Všeobecné informace - ZDARMA na Nemoshop.cz

Všeobecné obchodní podmínky
serveru Nemoshop.cz1. Úvodní ustanovení

I. Obchodní společnost Nemoshop s.r.o. se sídlem Praha 2, Na Zderaze 1946/5, PSČ 120 00, IČ: 27617505, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119231 (dále jen „Provozovatel“) je oprávněným provozovatelem internetového serveru nemoshop.cz, který je dostupný na internetové adrese http://www.nemoshop.cz (dále jen "„Server"“).

II. V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Provozovatel služby, které umožňují uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet vkládat na Server textové a obrazové informace. Služby Serveru umožňují tyto textové a obrazové informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

III. Server zajišťuje poskytování služeb, které spočívají ve zprostředkování nabídky a poptávky pomocí inzerce, a to především v oblastech koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí prostřednictvím počítačové sítě Internet. Provozovatel poskytuje inzerci dle ceníku.

IV. Tyto Všeobecné obchodní podmínky serveru (dále jen "Všeobecné podmínky") upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami.2. Vysvětlení některých pojmů

I. Nemovitostí se zde rozumí věc nemovitá nacházející se na území ČR, jež není věcí extra commercium ve smyslu právního řádu České republiky, není předmětem exekučního nebo insolvenčního řízení na území ČR nebo jiného státu EU a její vlastník je oprávněn s ní podle své vůle svobodně nakládat, tj. zejména ji zcizit nebo pronajmout (dále jen „Nemovitost“).

II. Uživatelem se zde rozumí jakákoli osoba:

- která je vlastníkem jedné nebo více nemovitostí, které nabízí k prodeji nebo k pronájmu prostřednictvím Serveru a která splní níže uvedené podmínky registrace

- která zprostředkovává koupi, prodej nebo pronájem nemovitostí prostřednictvím Serveru a která splní níže uvedené podmínky registrace

- která prohlíží obsah Serveru – jeho části, které nejsou přístupny pouze Provozovateli III. Pasivním uživatelem se zde rozumí jakákoli osoba, která pasivně využívá služeb Serveru. Pasivním využitím se především rozumí prohlížení obsahu Serveru - jeho částí, které nejsou přístupny pouze aktivnímu uživateli nebo Provozovateli (dále jen „pasivní Uživatel“).3. Registrace na serveru Nemoshop.cz

I. Uživatel serveru je oprávněn zadávat jeden či více inzerátů na stránkách Serveru i bez registrace. Registrace slouží k usnadnění postupu vkládání inzertních údajů na stránky Serveru.

II. Registrace se provádí tak, že uživatel uvede jméno a příjmení, adresu bydliště, své číslo mobilního telefonu a svou e-mailovou adresu, která slouží zejména k identifikaci osoby, ke kontaktu osoby s Provozovatelem a dalšími uživateli. Údaje uvedené v tomto odstavci budou zveřejněny na stránkách Serveru jen se souhlasem osoby, která provede registraci.

III. Po vyslovení souhlasu uživatele s obchodními podmínkami a ukončení vkládání jeho osobních údajů, zašle Provozovatel prostřednictvím elektronické pošty potvrzení, že přijal vložené osobní údaje, a dále zašle odkaz pro potvrzení registrace. Následně uživatel potvrdí registraci kliknutím na odkaz pro potvrzení registrace a Provozovatel potvrdí prostřednictvím elektronické pošty dokončení registrace (dále jen „Registrace“).

IV. Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a uživatelem, a to na dobu neurčitou.

V. Uživatel je i bez registrace oprávněn v rámci Serveru zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku nemovitostí.

VI. V případě, že uživatel zvolí registraci, prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při Registraci jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. V případě neúplných údajů při registraci si provozovatel vyhrazuje právo registraci neprovést.


 

4. Práva a povinnosti smluvních stran

I. Uživatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím stránek na Serveru. V případě zveřejnění nepravdivých informací si provozovatel vyhrazuje právo zrušit inzerát, ve kterém se nepravdivá informace nachází, zrušit všechny inzeráty zadané tímto registrovaným uživatelem nebo zrušit jeho registraci.

II. Uživatel se zavazuje, že bezprostředně po zadání veškerých informací na stránky Serveru provede kontrolu jejich úplnosti a správnosti tak, aby odpovídaly skutečnosti. V případě, že uživatel zjistí, že informace zveřejněné na základě jeho zadání na Serveru neodpovídají skutečnosti, a to bez ohledu na příčinu vzniku odlišného obsahu zveřejněné informace od skutečnosti (např.chyby vzniklé transportem dat, chyby v psaní a počtech, a pod), zavazuje se uvést obsah zveřejněné informace do souladu se skutečným stavem. Uživatel plně odpovídá za splnění jeho povinností uvedených v tomto článku obchodních podmínek a v případě jejich nesplnění odpovídá za škody vzniklé osobám dotčeným obsahem informací zveřejněných uživatelem na Serveru.

III. Uživatel se rovněž zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu a/nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně uživatel.

IV. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno ani heslo pro přístup do stránek Serveru třetím osobám. V případě, že třetí straně takový přístup umožní, nese uživatel odpovědnost za případné zneužití stránek Serveru nebo za zneužití svých přihlašovacích údajů.

VI. Uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho nemovitosti nebo nemovitostech zveřejněné na Serveru jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru nebo dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem. 

VII. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel serveru poskytoval nezměněný obsah serveru či jeho část třetí straně k další veřejné prezentaci, nebo jinak jej použil k účelům šíření inzerce.

VIII. Veškerá data zadává uživatel do Serveru ve formě inzertního sdělení na vlastní náklady a vlastními silami, a to v souladu s pokyny Provozovatele Serveru.

IX. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat text inzerátu, upravovat dobu zveřejnění inzerátu a odstraňovat ze serveru inzeráty, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, příčí-li se dobrým mravům nebo oprávněným zájmům provozovatele.

X. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinností uživatele. Provozovatel nedává žádné záruky za úplnost a správnost informací zveřejněných uživatelem na Serveru. Uživatel dále neprohlašuje ani nezaručuje, že Server bude vždy dostupný, přístupný, nepřetržitý, včasný, zabezpečený, přesný, úplný a bezchybný a nezaručuje připojení k internetu nebo přenos z internetu. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací zveřejněných uživatelem na Serveru a nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé osobám dotčeným obsahem informací zveřejněných uživatelem na Serveru.

XI. Uživateli se zakazuje uvádět v textu inzerátu jakékoli internetové stránky, které se nenacházejí na serveru. V případě takového uvedení provozovatel upraví inzerát a zveřejní ho bez tohoto údaje. Dále je zakázána jakákoli reklama, která by se objevila v textu inzerátu. V případě jejího uvedení bude provozovatelem z inzerátu vymazána.

XII. Uživatel může kdykoli zrušit svoji Registraci na Serveru, tedy vypovědět tyto obchodní podmínky, a to písemně na adrese elektronické pošty registrace@nemoshop.cz

XIII. Pokud se uživatel po dobu devadesáti kalendářních dnů nepřihlásí na serveru, bude mu automaticky zrušena registrace.

XIV. V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je registrovaný uživatel povinen o tom neprodleně informovat Provozovatele.5. Závěrečná ustanovení

I. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a uživatelem se řídí těmito obchodními podmínkami. Záležitosti těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy.

II. Celý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní a/nebo trestní odpovědnosti.

III. Uživatelé se zavazují učinit vše k zachování dobré pověsti serveru Nemoshop.cz a jeho provozovatele a plněním svých povinností a závazků přispívat k jeho oblíbenosti a šíření informací.

IV. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky i bez předchozího souhlasu uživatelů, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění obchodních podmínek v účinnost, pokud není v obchodních podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně obchodních podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu jednoho měsíce ode dne, kdy nové znění obchodních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.

V. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22.4.2009.

.

 

(c) Nemoshop s.r.o. 2009 - 2018    

Seznam realitních kanceláří a širokou nabídku realit naleznete také na Nemovitosti.cz